W numerze 30 Listu o Różańcu Jana Pawła II znajdujemy następujące słowa: ?Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i dla mnie?.

Posłuszni wskazaniom świętego Rodaka poświęciliśmy dwie audycje w Katolickim Radiu Podlasie (styczeń i kwiecień br.) na ukazanie biblijnych podstaw modlitwy różańcowej. Przede wszystkim przypomnieliśmy, że formuły modlitewne, których używamy w różańcu, czyli Ojcze nasz (Mt 6,9 ? 15) i Zdrowaś Maryjo (Łk 1,26-31.42) zaczerpnięte są z Biblii. Wskazaliśmy także konkretne fragmenty, które są podstawą do medytacji poszczególnych tajemnic różańcowych. Ponieważ ludzka pamięć jest zawodna i nie wszyscy mogli zanotować podawane na antenie radiowej parametry biblijne, zamieszczamy je poniżej.

Tajemnice radosne

Zwiastowanie: Łk 1,26-38

Nawiedzenie: Łk 1,39-45

Narodzenie: Łk 2,1-20

Ofiarowanie: Łk 2,22-32

Znalezienie: Łk 2,41-50

Tajemnice światła

Chrzest: Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-22

Gody w Kanie: J 2,1-12

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia: Mt 5,1-12

Przemienienie: Mk 9,2-8; Mt 17,1-8; Łk 9,28-36

Ustanowienie Eucharystii: Mt 26,26-30; Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; 1 Kor 11,23-27

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu: Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Łk 22,39-46

Biczowanie: Mt 27,15-26; Mk 15,6-15; Łk 23,17-25

Cierniem ukoronowanie: Mt 27,27-31; Mk 15,16-20

Dźwiganie krzyża: Mt 27,32-34; Mk 15,20-22; Łk 23,26-32

Ukrzyżowanie: Mt 27,45-50; Mk 15,33-37; Łk 23,44-46

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie: Mt 28,1-10; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11; J 20,1-10

Wniebowstąpienie: Łk 24,50-53

Zesłanie Ducha Świętego: Dz 2,1-13

Wniebowzięcie: Ap 3,21

Ukoronowanie: Ap 12,1-6

Rozpoczęcie każdej rozważanej tajemnicy odczytaniem odpowiedniego fragmentu Biblii może być wspaniałą pomocą w odkrywaniu jak naśladować przykład Jezusa i Maryi.

Oprac. Ks. Piotr Mazurek